Artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn, onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en facturen van Fortune Factory B.V. De gebruiker van deze algemene voorwaarden wordt hierna aangeduid met FF en de andere partij met “opdrachtgever”. Deze voorwaarden zijn steeds in de meest recente versie ook van toepassing op toekomstige en/of vervolg overeenkomsten tussen FF en opdrachtgever, ook wanneer daarbij niet uitdrukkelijk naar deze voorwaarden wordt verwezen.

Indien in de offertes van FF (hierna: de offerte) of in andere aanbiedingen van FF bepalingen zijn opgenomen die expliciet afwijken van bepalingen in de onderhavige algemene voorwaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot kortingen, betalingstermijnen, minimale orders, transportkosten, etc., gelden deze expliciete bepalingen boven en in de plaats van de bepalingen met betrekking tot overeenkomstige onderwerpen in de onderhavige algemene voorwaarden.

Door het enkele feit van zijn opdracht aan FF doet de opdrachtgever afstand van eventuele zijnerzijds bestaande voorwaarden, hoe ook genaamd en hoe ook gepresenteerd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

FF is niet verantwoordelijk voor typ-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door FF zo spoedig mogelijk worden aangepast.

Artikel 2. Aanbiedingen en bestellingen

2.1 Alle aanbiedingen van FF, waaronder ook die worden genoemd in de offerte, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs als levertijd, tenzij FF in haar opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders vermeldt.

2.2 De overeenkomst komt tot stand door e-mailbevestiging van een opdracht door FF dan wel door of bij het begin van de feitelijke uitvoering door FF van die opdracht. FF behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het controleren van de orderbevestiging bij ontvangst op juiste bedrijfsgegevens, aflevergegevens en facturatiegegevens. In het geval dat een order is bevestigd en gefactureerd, en er vervolgens een wijziging wordt aangebracht door de klant die leidt tot aanpassingen in de order, brengen wij administratiekosten van €35 in rekening

Artikel 3. Prijzen

3.1 Prijzen en overige condities zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren producten zoals in de aanbieding vermeld. Opdrachten die betrekking hebben op slechts een onderdeel van de aanbieding geven FF het recht de hierin vermelde prijzen en condities te herzien

3.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief kosten van handeling en transport, tenzij FF en de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

3.3 FF zal bij speciale acties, zoals geschenken voor thema- en feestdagen, leveren op of voor de gewenste datum. Echter is FF hierbij afhankelijk van de vervoerder en kan dit voor 98% gegarandeerd worden. FF is hierdoor niet aansprakelijk op een mogelijk te late levering.

Artikel 4. Levering van producten en levertijd

4.1 De aflevering van producten vindt plaats op het moment dat FF deze in haar magazijn voor verzending aan de opdrachtgever gereed heeft staan. Het risico bij verzending is voor FF, mits dit tijdig gemeld wordt. Bij retourzending van opdrachtgever naar FF is het risico voor de verzender.

4.2 Als is overeengekomen dat FF de producten op een door de opdrachtgever opgegeven adres zal bezorgen heeft zij aan die verplichting voldaan door de producten eenmaal op dat adres aan te bieden. De opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de producten bij aanbieding niet in ontvangst zijn genomen of op onbevoegdheid van de ontvanger om de producten namens hem in ontvangst te nemen.

4.3 Als de levering vertraagd is, wegens drukte of problemen bij de verzendmaatschappij, waar FF geen schuld aan heeft, dan ligt de verantwoordelijkheid hiervan niet bij FF.

4.4 Een overeengekomen levertijd wordt verlengd met de periode waarin FF gerechtigd was zich op enig opschortingrecht of overmacht te beroepen.

4.5 De door FF genoemde levertijden zijn maximaal 30 dagen tenzij anders is overeengekomen met de opdrachtgever of door de opdrachtgever anders is aangegeven. Indien FF de overeengekomen levertijd niet kan nakomen, dient FF de opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen en met een nieuwe levertijd te komen. De opdrachtgever heeft 3 werkdagen de mogelijkheid de bestelling te ontbinden. Indien de opdrachtgever de betalingsverplichting reeds heeft voldaan dient FF het bedrag, bij ontbinding van de opdracht, binnen 30 dagen terug te boeken.

4.6 FF heeft het recht om leveringen in gedeeltes te doen plaatsvinden. Als FF van dat recht gebruik maakt, geldt iedere levering als een afzonderlijke koopovereenkomst, die voor de opdrachtgever een betalingsverplichting met zich meebrengt.

Artikel 5. Levering van speciale producten

5.1 Indien FF opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde c.q. bedrukte producten is opdrachtgever verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.

5.2 FF is verplicht om vooraf een digitale proefdruk te versturen indien dit via de e-mailbevestiging aan de opdrachtgever is bevestigd. Drukproef c.q. monster wordt geacht te zijn goedgekeurd door opdrachtgever, indien niet binnen vijf werkdagen daarna door opdrachtgever per e-mail afwijzend op de drukproef c.q. het monster is gereageerd wordt deze gemaakt zoals de proefdruk via e-mail door FF is aangeleverd. Indien de door FF geleverde producten in geringe mate – waaronder ook te verstaan verschillen in kleurschakeringen – afwijken van de drukproef of monster dan is dat niet aan te merken als een tekortkoming van FF.

5.3 Alle kosten in verband met de door FF te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de samenstelling en de bewerking van de in artikel 5.1 bedoelde producten worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.4 De door de opdrachtgever aangeleverde bestanden of door FF gecreëerde bestanden blijven eigendom van FF. Deze bestanden kunnen door FF worden gebruikt voor promotionele doeleinden zoals vermelding op de website, folder of beurzen zonder overleg met de opdrachtgever. FF gebruikt de bestanden pas als de levering van de order heeft plaats gevonden. Indien de opdrachtgever hier niet mee akkoord gaat dient deze dit nadrukkelijk per e-mail te melden en dient dit door FF bevestigd te worden.

Artikel 6. Garanties/reclamering

6.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.

6.2 Reclames ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen per e-mail binnen 3 dagen na levering van de goederen te geschieden, welke termijn als een vervaltermijn heeft te gelden.

6.3 Reclames ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen te geschieden per e-mail binnen drie dagen nadat de gebreken zijn geconstateerd dan wel redelijkerwijs hadden kunnen worden geconstateerd. In elk geval binnen twee weken na levering van de zaken, welke termijnen als vervaltermijnen hebben te gelden.

6.4 Reclames ter zake van de hoogte van de door FF verzonden facturen dienen binnen de in artikel 11 lid 1 genoemde betalingstermijn per e-mail te geschieden, welke termijn als vervaltermijn heeft te gelden.

6.5 Na ontvangst van de reclame overeenkomstig de voorgaande leden van dit artikel zal FF, indien het bezwaar van de opdrachtgever naar haar oordeel gegrond is, overgaan tot herstel, vervanging of vergoeding van het gebrek, zulks uitsluitend ter keuze van FF. In geen geval zal de waarde van de prestatie van FF als bedoeld in de vorige zin de prijs van het gebrekkige gedeelte van de geleverde producten te boven gaan. FF is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van het gebrek, noch is zij gehouden tot enige andere prestatie dan genoemd in de eerste zin van dit lid.

6.6 Indien opdrachtgever reclames ter kennis brengt van FF en in verband daarmee, al dan niet op verzoek van FF, goederen aan FF retourneert, zijn, indien de reclames door FF niet worden erkend, alle daarmee gepaard gaande kosten – waaronder ook de kosten van transport – voor rekening van opdrachtgever. Tenzij FF in haar retourbevestiging uitdrukkelijk anders vermeldt.

6.7 De aanwezigheid van een gebrek als bedoeld in dit artikel geeft de opdrachtgever niet het recht om zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. FF is niet gehouden tot enige prestatie indien en zolang de opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens FF (waaronder begrepen de volledige betaling van de koopprijs) heeft voldaan, ongeacht of deze verplichtingen voortvloeien uit de gesloten overeenkomst of op andere wijze zijn ontstaan. Tenzij FF in haar retourbevestiging uitdrukkelijk anders vermeldt.

6.8 Correct afgeleverde producten worden niet teruggenomen, tenzij FF en de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. In dat geval dienen alle te retourneren producten zich in de oorspronkelijke staat en in de originele verpakking te bevinden en zal FF de opdrachtgever voor het factuurbedrag van deze producten, verminderd met haar kosten en het bedrag van de waardedaling van de producten crediteren. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.9 FF behoudt zich het recht voor om reclamaties lager dan een bedrag van € 50,- én minder dan 2% van de totaal geleverde zaken, niet in behandeling te nemen en niet tot vergoeding over te gaan van de eerder vernoemde geleverde zaken.

6.10 Alle klachten worden door FF serieus in behandeling genomen. U kunt deze kenbaar maken via het algemene e-mailadres; info@geluk.com

Artikel 7 Recht van retour

7.1 De klant heeft het recht van retour binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product. Vooraf dient er door de klant contact te worden opgenomen met FF. Dit kan telefonisch op +31 (0)78 203 3877 of via het e-mailadres klantenservice@geluk.com.

7.2 Echter zijn er wel voorwaarden aan het retourneren van een pakket verbonden; Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. (De opdrachtgever moet product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik nemen). Het product moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.

Het recht van retour geldt niet volledig voor aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en derhalve maatwerk zijn. Maatwerk betekent dat het product is voorzien van een personalisering, zoals een logo of eigen tekst. Wanneer dit het geval is zal er met de klant naar een passende oplossing worden gezocht. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd.

7.3 Het artikel kan na overleg geretourneerd worden naar het volgende adres: Postbus 329, 2950 AH Alblasserdam. De kosten voor het retour sturen van het product worden in overleg afgestemd.

Artikel 8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht aan de zijde van FF heeft FF het recht om, naar haar keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever verplicht te zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, waaronder in elk geval begrepen export- en/of importverboden, een door een derde aan FF opgelegd verbod om producten te leveren omdat dat in strijd is met rechten van industriële of intellectuele eigendom van een derde, staking, brand en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken, gebrek aan grond- en hulpstoffen, transportbelemmeringen, oorlogen, oproer en maatregelen van hogerhand, en ongeacht of deze omstandigheden optreden bij FF of bij haar toeleveranciers.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door FF aan de opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van FF zolang de opdrachtgever niet alle betalingsverplichtingen heeft voldaan zoals bevestigd aan de opdrachtgever per e-mail.

9.2 Het bepaalde in lid 1 geldt tevens voor vorderingen van FF wegens het door de opdrachtgever te kort schieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten.

9.3 Indien FF goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever in zijn betalingsverplichtingen jegens FF zal te kort schieten zal FF de te leveren producten niet verzenden.

9.4 Door opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen voor het personaliseren van bestelde artikelen kunnen door FF worden gebruikt voor publicatie op websites, brochures en andere media uitingen, tenzij opdrachtgever hier vooraf geen toestemming voor verleent. Opdrachtgever dient dit schriftelijk aan te geven. De afbeeldingen zullen niet aan derden worden doorverkocht en alleen worden gebruikt als reclameuitingen voor FF. FF kan niet aansprakelijk worden gesteld bij oneigenlijk gebruik van afbeeldingen door derden.

Artikel 10. Ontbinding/opschorting/verrekening

10.1 FF heeft het recht om, onverminderd haar rechten op grond van de wet, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever of bij een ingrijpende wijziging in de zeggenschapsverhoudingen bij de opdrachtgever.

10.2 De opdrachtgever is niet gerechtigd om zich tegenover FF op enig opschortingsrecht, waaronder begrepen een retentierecht en/of verrekening te beroepen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Buiten de levering van de producten, als in de overeenkomst met de opdrachtgever opgenomen en de verplichtingen als genoemd in artikel 6, is FF tot geen enkele prestatie jegens de opdrachtgever gehouden.

11.2 FF is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie de schade is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de directie van FF.

11.3 De schadevergoeding waartoe FF verplicht zou kunnen zijn, zal nimmer de factuurwaarde van de geleverde producten met betrekking tot welke de schade is ontstaan of ten gevolge waarvan de schade is veroorzaakt, te boven kunnen gaan.

Artikel 12. Betaling

12.1 Betaling dient te geschieden voor levering van goederen, tenzij FF en de opdrachtgever per e-mailbevestiging uitdrukkelijk anders overeenkomen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is) in verzuim is.

12.2 Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,5% voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden. De verschuldigde rente wordt berekend over het gedeelte van het totale factuurbedrag dat niet is voldaan.

12.3 Als de opdrachtgever na de eerste aanmaning in gebreke blijft met de betaling van het door hem verschuldigde, is hij gehouden de buitengerechtelijke incassokosten van FF te vergoeden, welke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 69,-. FF is niet gehouden om aan te tonen dat de buitengerechtelijke incassokosten tot voornoemd percentage c.q. bedrag daadwerkelijk door haar zijn gemaakt.

12.4 Indien de opdrachtgever de bestelling wil annuleren zijn hier kosten aan verbonden. De kosten zijn 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 15,-. Deze annuleringskosten dienen binnen de gestelde termijn aan FF te zijn voldaan. De bestelling is na ontvangst van deze kosten definitief geannuleerd. Indien de bestelling binnen 3 dagen na het plaatsen van de opdracht geannuleerd wordt, zijn er geen kosten door te berekenen aan de opdrachtgever. De annulering dient te allen tijde via e-mail aan FF kenbaar gemaakt te worden.

12.5 Voor factuurbestellingen hanteert FF een betalingstermijn van netto 14 dagen na levering. Deze termijn is van toepassing, tenzij er tussen de opdrachtgever en FF een alternatieve betalingstermijn is overeengekomen, welke te allen tijde schriftelijk moet worden vastgelegd.

12.6 Om het inkoopproces te initiëren en de nodige financiële middelen veilig te stellen, kan er gevraagd worden om een aanbetaling op de order te doen. Deze aanbetaling stelt ons in staat om de benodigde grondstoffen aan te schaffen, het productieproces op gang te brengen en ervoor te zorgen dat uw bestelling met de hoogste kwaliteitsnormen wordt vervaardigd. De toegepaste percentages variëren afhankelijk van de orderwaarde, en deze details zullen grondig met u worden besproken door onze vertegenwoordiger bij het bevestigen van de order. Zodra de aanbetaling is ontvangen, zullen wij onmiddellijk beginnen met het inkoopproces en u op de hoogte houden van de voortgang van uw bestelling. De resterende betaling kan worden voldaan bij levering of volgens de vooraf besproken betalingsvoorwaarden.

Artikel 13. Privacy

13.1 FF respecteert de privacy van de opdrachtgever. Wij vragen pas naar persoonlijke gegevens als er daadwerkelijk wordt besteld. Alle beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Dit geldt zowel voor de klantgegevens als de (adres)gegevens van de opdrachtgever. FF zal nooit persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats aan derden verhuren, distribueren of verkopen.

Artikel 14. Inwerkingtreding

14.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 01-01-2008.